HNHs Misjonsprosjekt 2018/2019

 
 

Hjelp til de svakeste

Velfungerende familier er grunnstammen i et godt samfunn. I Peru er både fysisk og psykisk vold et utbredt problem, men gjennom familieprosjektet får både barn og voksne en tryggere hverdag.


TEKST: RANNVEIG ØLSTØRN
HENTET FRA NLMS PROSJEKTKATALOG 1

De svake i Sør-Amerika er ikke bare de fattige, men også de som blir psykisk undertrykt, seksuelt misbrukt eller utsatt for vold i sitt eget hjem. Gjennom familieprosjektet PDFF (Proyecto de desarollo y fortalecimiento familiar) får vi være med på å endre holdninger og tabuer rundt disse utfordringene.

GOD FØLELSE Å FÅ VÆRE MED
En av dem som arbeider med familieprosjektet er Yudith (20). Hun skal bli sosionom og har praksisperioden sin i prosjektet. – Jeg ble kjent med ei jente fra den lutherske kirken på en leir, forteller hun. – Etter leiren fortsatte vi å ha kontakt på Facebook. En dag sendte hun meg informasjon om PDFF, der det sto at de tok imot studenter i praksis. Jeg syntes det hørtes spennende ut og søkte om praksisplass. Jeg ble kalt inn til intervju og var heldig og fikk plass. – Hva liker du best med prosjektet? – Det er først og fremst innholdet i prosjektet som er flott - det å fokusere på hjelp til familier med vold og konflikter. Det er godt at noen involverer seg i samfunnsproblemene her i Peru. Vi som er praktikanter blir inkludert i arbeidet på en god måte. Det føles godt å få være med i et arbeid som inspirerer barn og voksne til å skape et bedre samfunn, smiler Yudith. Hun forteller at praktikantene besøker skolene i grupper, noe hun opplever som en fin måte å hjelpe barn som har det vanskelig på. Stadig møter de barn som forteller om problemer hjemme eller om mobbing på skolen. – Da tar folk fra prosjektet det opp med lærer eller andre voksne barnet stoler på, forklarer hun. Dersom det oppdages at et barn har hatt store problemer med vold eller overgrep, hjelper PDFF barnet med å finne de riktige instansene, slik at barnet får faglig hjelp.

Foto: NLM/Espen Ottosen

Foto: NLM/Espen Ottosen

FYSISK OG PSYKISK VOLD
Avisen «La República» presenterte i 2016 en statistikk som viste at 70% av alle barn i Peru utsettes for fysisk eller psykisk vold. 35% av barn mellom 12 og 17 år har blitt seksuelt misbrukt. Familieprosjektet har derfor flere programmer som systematisk jobber med disse utfordringene. Ett av dem er «JOEL», et holdningsskapende prosjekt som formidler verdier og etikk på skoler. Gjennom JOEL lærer elevene å tenke positive tanker om seg selv, og de får hjelp til å leve etter verdiene som blir formidlet. Hver uke besøker prosjektmedarbeidere flere forskjellige klassetrinn ved til sammen åtte skoler i byene Juliaca og Arequipa. Ved alle skolene har barn kommet og fortalt at de blir utsatt for fysisk vold hjemme. Akkurat som i Norge, er det i Peru forbudt med fysisk avstraffelse, men det ligger dessverre fortsatt dypt i kulturen å ta i bruk fysisk straff som en del av oppdragelsen. Noe av målet med JOEL-programmet er å gi mennesker selvrespekt, egenverdi og tro på seg selv. Spesielt tenåringer får hjelp til å reflektere over urettferdighet og overgrep i familien. Kurset skaper også refleksjoner om rollefordeling og likeverd både innad i familien og i samfunnet. Gjennom JOEL lærer barna om ansvar og rettigheter de selv har. Vi vil at de skal bli gode borgere som kan hjelpe til med å forbedre samfunnet. Derfor er mobbing et av temaene som det legges særlig vekt på. Undervisningen vektlegger menneskeverdet, og at det ikke avhenger av kjønn, rase, intelligens, utseende eller sosial status.

BRYTER TAUSHETEN OM OVERGREP
Seksuelle overgripere tilhører svært ofte offerets nære familie eller omgangskrets. Mange barn vokser opp i den tro at det de opplever er normal adferd, og det kan føre til at de ignorerer egne følelser og behov. Derfor er det viktig å bryte tausheten om temaet og lære barna at dette er overgrep. Ellers er det svært sannsynlig at de også i fremtiden vil bli offer for overgrep, eller selv blir overgriper. Gjennom programmet «PARE», som betyr «stopp», settes barn og foreldre i stand til å anmelde og forhindre seksuelt misbruk og voldtekt. Barna lærer å sette ord på overgrepene og hvem de trygt kan fortelle det til. Først når de lærer at det de utsettes for er overgrep, kan de våge å fortelle det til noen.

SAMFUNNET BEGYNNER I FAMILIEN
En grunntanke i familieprosjektet er at velfungerende familier er kjernen i en god samfunnsutvikling. Derfor arrangerer vi også «foreldreskole», hvor foreldrene får lære om de samme verdiene som barna. I tillegg arrangerer flere menigheter ekteskapskurs. – Det er godt å vite at mange som lever i konfliktfylte familier har fått hjelp gjennom familieprosjektet, forteller praksisstudent Yudith. – Derfor takker jeg alle som støtter dette arbeidet. Gud vil at vi skal hjelpe andre, og her i Peru bruker han familieprosjektet gjennom pengene dere gir

[1] Norsk Luthersk Misjonssamband (2018). Elsket. Prosjektkatalogen 2018 (s. 47-48). www.nlm.no.

 
 

Familieprosjektet

Totalt: kr 2.500.000,-
Vårt mål: kr 100.000,-

I det andinske samfunnet handler mye om å bli best, ikke minst i skolesammenheng.

Dette fører ofte til et samfunn som glemmer sine kristne verdier. NLM og IEL-P (den evangelisk lutherske kirke i Peru) samarbeider om å bedre forhold i familiene. I Peru arrangeres en årlig familiekonferanse hvor man setter familietemaer som ekteskap, barneoppdragelse og utdanning på dagsordenen.

Forebygging av vold i nære relasjoner, seksuelle overgrep, rusmisbruk og kriminalitet er også viktige deler av prosjektet. Temaer som ekteskap, familierådgiving og verdiundervisning i skolen engasjerer også mange frivillige. I tillegg besøker vi skoler og menigheter og tar opp temaer som familievold, alkoholmisbruk og seksuelle overgrep.

I 2018 starter NLM og ICEL opp et lignende prosjekt i Bolivia, dog i mindre skala.

Målet med familieprosjektene er å forandre samfunnet innenfra, samtidig som man utvikler velfungerende lokalkirker.