Vårt skoletilbud

Hos oss oppnår elevene resultater som åpner dørene til høyere studier og spennende karrieremuligheter.

Hos oss oppnår elevene resultater som åpner dørene til høyere studier og spennende karrieremuligheter.

PROGRAMFAG I PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG

På Hans Nielsen Hauge VGS tilbyr vi realfagene: Matematikk (R og S), Fysikk, Kjemi og Biologi. Undervisningen finner sted i moderne klasserom, og vi har både moderne utstyr og laboratorier. Flere studier på universitet og høgskole, som f.eks. medisin, veterinær, ingeniør, odontologi, arkitekt og en del økonomiske studier, krever realfag. På HNH kan du velge de realfagene du selv ønsker for videre studier.

Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi

Studier innenfor språk, samfunnsfag og økonomi, gir muligheter for en rekke spennende jobber både nasjonalt og internasjonalt. Hvis man er usikker på videre studier, kan dette programområdet være et riktig valg. HNHs tilbud innenfor dette programområdet gir et godt grunnlag for de fleste studieveier både i Norge og utlandet. På HNH tilbyr vi disse fagene innenfor språk, samfunnsfag og økonomi: Psykologi, Rettslære, Politikk og menneskerettigheter, Markedsføring og ledelse, Internasjonal engelsk, samfunnsfaglig engelsk og Sosiologi og sosialantropologi.

Studiespesialiserende utdanningsprogram

Ved HNH tilbyr vi studiespesialisering som gir deg en generell eller spesiell studiekompetanse som åpner dørene til svært mange yrker. Dette er valget for deg som ønsket å satse på videre utdanning ved universitet eller høgskole etter videregående, i Norge eller utlandet. Studiespesialisering består av fellesfag og programfag.

I 1. klasse velger elever fremmedspråk, teoretisk eller praktisk matematikk. Fremmedspråk velges i søknaden, mens matematikk velges i begynnelsen av skoleåret. Mens i 2. og 3. klasse velges programområde med tilhørende programfag. Våre elever kan velge mellom programområdene Realfag eller Samfunnsfag, språk og økonomi.

Regler for fagvalg

VG2: Du velger matematikk og tre programfag. To av fagene må være fra samme programområde

VG3: Elevene velger tre programfag. To fag fra samme programområde må velges videre som fordypning i VG3.

På grunn av timeplanen er det ikke sikkert at alle fag lar seg kombinere. Vi tar også forbehold om at grupper med for få elever ikke vil bli startet opp. Dersom det er flere søkere enn det er plasser i et fag, tas elever inn etter gjennomsnittet av alle karakterer i termin 2.

Oversikt over fag

Kristendomskunnskap inngår som fellesfag i VG1 og VG2. Som elev kan du velge mellom tysk eller spansk som fremmedspråk.


Realfag

Dette er programområdet for deg som er glad i, og har anlegg for matematikk og andre krevende teoretiske fag. Verden står ovenfor en rekke utfordringer og trenger mange dyktige realister i fremtiden. Vi lærer hvordan ting fungerer og hvilke lover som gjelder for jorden og universet. Teknologisk utvikling er en viktig del av nesten alt vi gjør, og på realfagslinjen får du mulighet til å lære mer om dette. Vi fordyper oss videre i hva energi er og hvordan vi kan skape nye fornybare kilder.

Realfagene byr på mye regning og tenking, men også praktisk arbeid gjennom eksperimenter og ekskursjoner.

Realfagene gir deg det nødvendige grunnlaget for videre studier innen blant annet realfag, medisin, naturvitenskaplige og teknologiske fag. Dette kan føre til yrker som sivilingeniør, arkitekt, lege, kjemiker, veterinær, meteorolog og produktdesigner. For noen studier kreves spesiell studiekompetanse, dette oppnår du ved fordypning i programfag innenfor matematikk, fysikk, kjemi og biologi.

Biologi

Faget handler om alt levende. Vi studerer hvordan naturen er oppbyggd ved å se nærmere på planter, dyr, mennesker. Biologisk kunnskap inkluderer alt fra det forunderlige som skjer på mikronivå i det indre av cellene, til samspillet i økosystemene på jordkloden. I biologi blir det feltarbeid, disseksjon og en del annet praktisk arbeid.

Fysikk

Fysikkfaget handler om å observere, beskrive og prøve å forstå naturen, fra de minste byggesteinene i atomene til stjernene og universet som helhet. Fysikk kombinerer historisk stoff med teorier, forsøk og øvinger. Vi regner på tyngdekraft, gjør eksperimenter, måler strøm og elektrisitet.

Kjemi

Alt vi ser rundt oss er bygget opp av kjemiske stoffer. Kjemi er læren om grunnstoffene og hvordan de reagerer med hverandre.

I kjemifaget blir det både praksis og teori. Vi skal både gjøre mange forsøk og løse oppgaver ved regning og analyse.

Matematikk

Matematikk for samfunnsfag (S1/S2) 

Programfaget matematikk for samfunnsfag skal gi elevene anledning til å uttrykke praktiske problemer og fenomener fra virkeligheten i et matematisk formelspråk og deretter behandle dem ved hjelp av matematiske metoder. Disse ferdighetene skal gi elevene en nøkkel til å forstå og analysere viktige samfunnsproblemer. Matematikken blir på den måten et hjelpemiddel både innenfor økonomi og på samfunnsområder som helse, miljø og globalisering. 

For å ta S1 må du ha hatt 1T eller karakter 5 eller bedre i 1P.

Matematikk for realfag (R1/R2)

Programfaget matematikk for realfag gir fordypning i matematikk for videre studier og arbeid innen naturvitenskap, medisin, teknologi, datafag, økonomi og utdanningssektoren. Gjennom trening av regneferdigheter, både med og uten digitale hjelpemidler, utvikles et grunnlag og en nødvendig kompetanse for videre arbeid med matematikk. 

For å ta R1 må du ha tatt 1T


Samfunnsfag, språk og økonomi

Dette er linjen for deg som er opptatt av å forstå, analysere og forandre samfunnet. De ulike programfagene gir deg den bredden du trenger for å analysere hvordan ulike aktører – stater, bedrifter, grupper og individer, interagerer og sammen skaper samfunnet vi lever i. Vi fordyper oss i dagsaktuelle fenomener som globalisering og terrorisme, samtidig som vi dykker ned i historien for å se hva Platon og Kant kan lære oss.

Hvordan fungerer vi mennesker i grupper og hva skiller nordmenn fra italienere, kinesere og Baktamanene på Ny-Guinea? Samfunnsfaglinjen utvikler ferdigheter i kritisk og strategisk tenkning, analyse og retorikk. Programfagene forbereder elevene på å treffe reflekterte og beviste avgjørelser, og til å ta aktiv del i samfunnet.

Velger du denne linjen har du et godt grunnlag for videre studier innen samfunnsfag, økonomi, jus, kultur, litteratur, fremmedspråk eller psykologi. Disse studiene åpner for en karriere som blant annet jurist, økonom, psykolog, lærer, prest, bedriftsleder og historiker.

Psykologi

Psykologi er et allmenndannende fag som gir gode forutsetninger for å forstå individer, mellommenneskelige relasjoner og samfunnet som helhet. Faget gir en innføring i psykologifagets sentrale emner, og går igjennom den moderne psykologiens historie. 

Rettslære

Faget gir en god oversikt over lover og regler i de norske samfunnet. Videre fordyper vi oss i juridisk metode, og lærer hvordan disse lovene brukes. 

Markedsføring og ledelse

Markedsføring og ledelse er et spennende og praktisk fag for deg som er interessert i salg, markedsføring og entreprenørskap. Sentralt i faget står ungt entreprenørskap. Elevene tilegner seg kunnskap gjennom å starte opp en egen bedrift, fra idéfase til markedsundersøkelser, markedsføring, salg og bedriftsledelse.

Engelsk

Internasjonal engelsk (VG2)

Faget spenner vidt over sentrale emner knyttet til internasjonalt samarbeid, kulturforståelse, litteratur, ulike typer medier og kulturytringer fra den engelskspråklige verden. Det dreier seg om utfordringer det internasjonale samfunnet står overfor og kommunikasjon på tvers av kulturforskjeller og ulike verdisystem.

Samfunnsfaglig engelsk (VG3)

Faget tar utgangspunkt i Storbritannia og USA og skal gi grunnlag for å forstå vesentlige trekk ved globale samfunnsspørsmål og det internasjonale nyhetsbildet. Engelsk er en viktig ferdighet i det moderne samfunnet. Både i Norge og i utlandet brukes engelsk innen høyere utdanning, vitenskap og arbeidsliv.

Politikk, individ og samfunn

Sosiologi og sosialantropologi (VG2)

Hvorfor vet du at du ikke skal brette sammen nettopp dette arket til et papirfly og kaste på læreren? Hvordan er det å vokse opp i andre deler av verden, for eksempel på Papua Ny Guinea? Sosiologi og sosialantropologi tar for seg sosialisering, normer og regler, og sosiale mekanismene som bor i oss mennesker. Du lærer deg hvordan du kan se sammenhenger i samfunnet på nye måter, og du vil lære å kunne komme med ulike forklaringer på hvorfor vi lever som vi gjør.

Politikk og menneskerettighet (VG3)

Hvorfor er ikke Norge med i EU, hvorfor er Storbritannia i ferd med å forlate EU, og hvordan fungerer egentlig EU i det hele tatt? Gjennom faget Politikk og menneskerettigheter får du kunnskap og forståelse for politikse prosesser lokalt, nasjonalt og globalt. Vi studerer menneskerettigheter verden over. Hvor kommer ideen om at ingen må fengsles uten dom – og hvorfor sitter det stadig mennesker i fengsler verden over (kanskje også i Norge?) uten dom?