Bærekraft

Bærekraftprosjektet


Elever i VG1 leter etter arter på Tjellholmen i Bærekraftsprosjektet

Elever i VG1 leter etter arter på Tjellholmen i Bærekraftsprosjektet

  

Bærekraftprosjektet på VG1 er et tverrfaglig prosjekt som inkluderer fagene naturfag, geografi og norsk. Målet med faget er å hjelpe elevene til å se problemstillinger knyttet til bærekraft fra ulike perspektiver på en praktisk måte og med et særlig fokus på naturvern.

Prosjektet gjennomføres hvert år i starten av skoleåret på VG1. Elevene har først undervisning i de respektive fagene men om ulike temaer som alle er relevante for prosjektet de skal gjennomføre. Så, i uke 38, drar alle elevene på overnattingstur til Tjellholmen på Hvaler i tre dager. Dette er både en bli-kjent-tur og en faglig ekskursjon. Elevene drar ut i naturen og gjør artsregistreringer, tar vann- og jordprøver, vurderer landskap og klima både over og under vann (sistnevnte med hjelp av et par undervannsdroner) og i den påfølgende uken bearbeider elevene dataene de har samlet inn før de leverer en sluttrapport til skolen og evt. også til eksterne samarbeidspartnere. Sluttrapporten pleier være en feltrapport som dokumenterer de ulike funnene, samt en argumenterende tekst som drøfter funnene knyttet til en aktuell problemstilling. Tidligere år har elevene sett på marin forsøpling og plast i havet og på utplassering av fiktiv hyttebebyggelse og fiktiv vindmøllepark. Med våre bidra de siste årene er det nå gjort nesten 1000 observasjoner av over 200 arter på Tjellholmen.

Bærekraft er ett av tre tverrfaglige, fagovergripende temaer i de nye læreplanene i Fagfornyelsen. Flere år før denne kom har vi jobbet på bærekraftprosjektet fordi vi ønsker å gi elevene et personlig forhold til naturen og å inspirere og trene dem til å gjøre en forskjell. Vi mener det er helt naturlig at en skole bygd på kristne verdier har et særlig fokus på hvordan vi kan leve bærekraftige liv. Bærekraft handler både om natur og miljø men også om økonomi og sosiale forhold. Dette er ulike perspektiv på samme problemstilling; hvordan kan vi leve på en måte som gir oss som lever nå gode liv men som ikke ødelegger for de som kommer etter oss. Få ting kan vel være viktigere enn dette?

Samarbeidspartnere

Ytre Hvaler nasjonalpark er en av Norges få marine nasjonalparker, ligger ikke så langt ifra skolen og har vært med oss som samarbeidspartnere siden vi begynte prosjektet for tre år siden. De siste årene har en av ekspertene deres, Randy Gunnar Lange vært fast følge i felt og undervist elevene sammen med HNHs egne faglærere.