Midgardsspelet

Midgardsspelet

  

En reise tilbake i tiden

Midgardsspelet er et tverrfaglig prosjekt som utspiller seg på Vg2, og som favner om fagene norsk, historie, kristendom og kroppsøving. Målet med prosjektet er å la elevene få et historisk innblikk i ulike faglige emner som overlapper med hverandre, og forstå og å ta stilling til problemstillinger som dukker opp i historie, norsk og kristendom. 

Midgardsspelet har form av et rollespill, og gjennomføres høsten på Vg2 i oktober. I forkant av gjennomføringen av den praktiske delen får elevene undervisning rettet mot den historiske perioden og konteksten de skal sette seg inn i. Som en del av prosjektet skriver de en tverrfaglig artikkel, med til dels selvvalgt problemstilling. Deler av denne artikkelen skal også ta for seg rikssamlingen og kristningen av Norge. Selve rollespillet blir gjennomført i friluft, for å gi en ekstra dimensjon til opplevelsen. Her møter de en levende «vikingleir», hvor lærerne har ulike roller de spiller ut for å lede elevene gjennom dagen. Underveis vil elevene delta i handel, inngå allianser mellom grupper, legge frem saker på Tinget, utføre plyndringstokt og oppleve overgangen fra norrøn hedensk tid til kristningen av Norge og tidlig middelalder. 

Gjennom prosjektet skal elevene tilegne seg kunnskap gjennom en blanding av akademisk tilnærming til fagstoff og en praktisk «hands-on-approach» til en viktig periode i norsk historie. Elementer av det akademiske og det som kalles levende historie, «reenactment», møtes i en god blanding, og vil gi en annerledes og praktisk erfaring av den historiske perioden vi kaller vikingtid. Det å oppleve de utfordringene den norrøne samfunnsstrukturen begrenser ulike roller til, ha lukten av bål i nesa, ta og føle på skinn, stoff og tekstil som ble brukt, kjenne vekten av et sverd i hånda, være vitne til bryllup i norrøn stil og holmgang mellom to hirdmenn er bare noe av opplevelsene som venter i Midgardsspelet.

Når prosjektet er gjennomført er målet at elevene sitter igjen med en dypere forståelse for norsk historie, og ulike måter denne kan formidles på: Både gjennom tekst og akademisk tilnærming, og praktisk opplevelse gjennom aktører i levende roller.