Inntaksreglement for Hans Nielsen Hauge VGS AS

Inntaksreglementet er vedtatt av skolens styre 15.11.2023 og gjelder fra 01.12.2023. Det er basert på og skal til enhver tid være i samsvar med Privatskolelova §3-1.

1.    Generelt

Hans Nielsen Hauge VGS har hele landet som inntaksområde, og skolen er åpen for alle søkere som fyller vilkårene for inntak tilsvarende offentlige skoler (jf. Privatskolelova §3-1 første ledd) og som har rett til videregående opplæring (jf. Opplæringslova §3-1).

2.    Søknad

2.1  Søknadsfrist

Søknadsfristen for ordinært inntak er 1. mars, og 1. og 2. inntaket skjer på grunnlag av karakterene fra 1. termin i 10. klasse samt alle obligatoriske fag fra ungdomsskolen. 3. inntaket og senere inntak skjer på grunnlag av vitnemål fra ungdomsskolen. Søknader innkommet etter fristen vil bli behandlet, men søkeren plasseres foreløpig under det gjeldende inntakets venteliste. Ved ledige plasser etter 1. august vil vi ta hensyn til sene søknader på linje med øvrige søkere på venteliste.

Siste dato for inntak av elev fra annen studieretning enn studieforberedende utdanningsprogram er 1. november på VG1.

2.2  Søknadsskjema

Det søkes elektronisk gjennom skolens søknadsskjema. Karakterutskrifter o.l. som skal legges til grunn ved inntaket, skal ligge vedlagt eller bli ettersendt når de foreligger.

2.3  Aksept av skoleplass

Søkere som får tilbud om plass, må svare på tilbudet innen fristen som settes av rektor. Det opplyses om denne fristen i inntaksbrevet. Søkere som har tatt imot skoleplass, men ikke møter til første skoledag eller ikke gir skolen beskjed, mister sin skoleplass uten varsel.

3.    Prioritering av søkere ved eventuell oversøkning

3.1  Prioritering ved inntak til Videregående trinn 1 (Vg1)

Ved oversøkning til ordinært inntak vil prioritering av søkere skje i henhold til følgende kategorier:

1.     En plass per klasse på Vg1 forbeholdes til eventuelle søknader på særskilte vilkår hvor søkeren legger ved dokumentasjon på innvilget spesialundervisning på 10. årstrinn. Dersom skolen mottar flere søknader på særskilte vilkår enn disse angitte plassene, avgjøres inntaket ved loddtrekning. De søkerne som ikke får plass etter denne regelen blir overført til det ordinære inntaket, og kan få plass innenfor punkt 3. Dersom det ikke er tilstrekkelig antall søkere til å fylle de angitte plassene per 1. mars, overføres plassene til det ordinære inntaket.

2.     Barn av foreldre som er i utenlandstjeneste for en norsk misjonsorganisasjon og som avslutter en slik tjeneste samme kalenderår som inntaket gjøres.

3.     Andre søkere til fullt årskurs prioritert etter karakterer fra ungdomsskolen. Til grunn for poengberegningen legges karakterene i samtlige obligatoriske fag fra ungdomsskolen. Poengsum for karakterer utregnes ved at karakterene for hvert fag summeres. Denne summer deles deretter på antall karakterer og multipliseres med 10.

4.     Søkere som ikke søker fullt årskurs.

Dersom flere søkere står likt i konkurransen om den eller de siste plassene, blir rekkefølgen mellom dem avgjort ved loddtrekning. Det tas hensyn til ledige plasser i gruppene i fremmedspråk, nivå I og nivå II.

3.2  Prioritering ved inntak til Videregående trinn 2 (Vg2) og trinn 3 (Vg3)

Ved oversøking til ordinært inntak vil søkere prioriteres slik:

1.    Søkere som er elever ved Hans Nielsen Hauge videregående skole på søknadstidspunktet. Dersom det ikke er tilstrekkelig antall plasser, prioriteres søkerne etter poeng fra Vg1 eller Vg2.

2.    Søkere til Vg3 som har permisjon fra skolen for å ta Vg2 i utlandet. Dersom det ikke er tilstrekkelig antall plasser, prioriteres søkerne etter poeng fra Vg2.

3.    Barn av foreldre som er i utenlandstjeneste for en norsk misjonsorganisasjon som avslutter en slik tjeneste samme kalenderår som inntaket gjøres. Dersom det er ikke er tilstrekkelig antall plasser, prioriteres søkerne etter poeng fra Vg1 eller Vg2.

4.    Søkere som søker fullt årskurs. Inntaket skjer etter poengsum fra vg1 eller vg2.

5.    Søkere som ikke søker fullt årskurs. Inntaket skjer etter poengsum fra vg1 eller vg2.

Dersom flere søkere står likt i konkurransen om den eller de siste plassene, blir rekkefølgen mellom dem avgjort ved loddtrekning.

Klage

Avgjørelsen om inntak er et enkeltvedtak, jf. Forvaltningsloven §2, §18, §19, §28 og §29. Eventuell klage på avslag om skoleplass begrunnes skriftlig og sendes skolen innen fristen. Klagefristen er 3 uker (jf. Forvaltningsloven §29).