Ordensreglement

Ordensreglement Hans Nielsen Hauge VGS


§ 1 Formål
Ordensreglementet er fastsatt med hjemmel i friskoleloven §3-9 første ledd.

Formålet med reglementet er å bidra til godt samarbeid og god trivsel, respekt og medansvar. Reglementet skal fremme god orden og gode arbeidsvaner og slik legge til rette for et godt læringsmiljø. Reglementet gir bestemmelser om bl.a. elevens rettigheter og plikter, orden og atferd, sanksjoner når reglementet brytes, og saksbehandling ved sanksjoner.

§ 2 Virkeområde
Reglementet gjelder for alle elever ved skolen i undervisningstiden, i fritid på skolen og ved arrangementer utenfor skolen under skolens ledelse og ansvar eller der skolen på annen måte er involvert/bidrar.

§ 3 Rettigheter og plikter
Eleven har rett på opplæring, hjelp og rettledning i samsvar med de bestemmelser som gjelder for skoleslaget til enhver tid.

Eleven forplikter seg til å rette seg etter bestemmelser i lov og forskrifter samt skolens reglement og instrukser.

Eleven og skolen har et gjensidig ansvar for å skape et godt læringsmiljø, fremme trivsel og gode relasjoner mellom elevene og ansatte.

§ 4 Generell orden og atferd
Høflighet og gjensidig respekt mellom lærere og elever er viktig for å skape et godt skolemiljø og et godt læringsmiljø.

Vis hensyn og respekt for andre.

 • Banning, sårende karakteristikker og slåssing skal ikke forekomme.

 • Rasistiske utsagn og handlinger skal ikke forekomme.

 • Mobbing skal ikke forekomme.

 • Seksuell trakassering skal ikke forekomme.

 • Sjikane på grunn av religion eller livssyn skal ikke forekomme.

 • Klassereglene skal følges.

Hold arbeidsro i timene og vis respekt for undervisningen.

 • Eleven skal møte forberedt til undervisningen.

 • Eleven skal være på plass i undervisningsrommet ved undervisningstidens begynnelse. Lærebøker og utstyr skal være klart når timen begynner. Eleven skal ha med seg sine egne lærebøker.

 • Eleven skal vise respekt for og rette seg etter en lærers avgjørelse.

 • I timene skal PC-er og annet elektronisk utstyr brukes kun etter lærerens anvisninger. I skolesamlingen skal alt elektronisk utstyr være avslått og lagt vekk.

 • Spising og drikking skjer i friminuttene. Spising i klasserom tillates bare ved eksamener, heldagsprøver eller etter spesiell avtale med faglærer.

Hold god orden.

 • Hold skolens område rent og ryddig.

 • Ta godt vare på alt som tilhører skolen. Det er ikke tillatt å skrive på pulter, stoler eller vegger. Rommene skal forlates i ryddet stand. Vinduer lukkes og stoler settes opp ved slutten av dagen.

 • Ta godt vare på personlige eiendeler.

 • Skytevåpen, kniv og andre gjenstander som kan skade personer eller ødelegge bygninger eller inventar skal ikke tas med på skolen.

§ 5 Fremmøte og tilstedeværelse
Elever skal møte presis til hver time. For sent fremmøte registreres og kan få betydning ved fastsettelse av ordenskarakteren. Hvis eleven er mer enn 20 minutter for sen, regnes det som fravær for hele timen (enkelttimen).

Alt fravær skal føres på vitnemål og kompetansebevis. Fravær føres i dager og enkelttimer. Elever plikter å følge med på eget fravær og melde fra til kontaktlærer om eventuelle feilføringer innen 14 dager. Elever kan kreve at årsaken til fraværet legges ved vitnemålet/kompetansebeviset, men er selv ansvarlig for å dokumentere årsaken til fraværet.

Elever må ikke være borte fra skolen uten at de er hindret av sykdom eller annen tvingende grunn. Ingen elev må forlate skolen i undervisningstiden uten selv å melde fra til en av sine lærere. Manglende melding fører til ordensanmerkning.

Kontaktlærer må få melding om fravær så snart som mulig. Første skoledag etter et fravær skal foresatte dokumentere varigheten av og grunnen til fraværet. Melding sendes på epost til kontaktlæreren. Elever som har fylt 18 år, kan skrive meldinger selv.

Gjentatte og lengre fravær må dokumenteres med legeattest.

Ved planlagt fravær plikter eleven å melde fra på forhånd. Eleven må selv passe på at de ikke er borte fra viktige vurderingssituasjoner. Retten til ny vurdering gjelder bare ved sykdom som er dokumentert.

Høyt fravær, uansett årsak, kan føre til at grunnlaget for vurdering mangler, jf. Forskrift til friskoleloven §3-3. Dersom en elev har vært oppe til eksamen i et fag der han/hun ikke får standpunktkarakter, blir eksamenskarakteren annullert, jf. Forskrift til friskoleloven §3-35.

§ 6 Friminuttene
Elever har anledning til å være inne i klasserommene i friminuttene. Dette gjelder ikke naturfagrommet. En klasse kan miste retten til å bruke klasserommet i friminuttet dersom den forsøpler eller ødelegger noe i klasserommet.

§ 7 Data, internett, mobiltelefon
Alle elever får låne en PC så lenge de er elev på skolen. PC-en skal først og fremst brukes i undervisningsøyemed. Elever skal til en hver tid rette seg etter lærerens anvisning om bruk av PC og annet utstyr i undervisningen.

Elever har ansvar for å gjøre seg kjent med de regler og retningslinjer som gjelder skolens datautstyr og bruk av detteVed brudd på disse reglene vises det til §11 i ordensreglementet.

Det er ikke tillatt å bruke skolens internett til å laste ned, lese/betrakte eller spre pornografisk, rasistisk eller annet materiale som kan oppfattes som krenkende, eller er i strid med norsk lov eller skolens kristne verdigrunnlag.

Mobiltelefoner og annet elektronisk kommunikasjonsutstyr skal i undervisningstiden være innstilt på lydløst og legges på anvist plass i klasserommet. Unntak må avtales med faglærer.

Mobiltelefoner, data eller annet utstyr skal ikke brukes slik at det kan oppfattes krenkende for andre, og for øvrig ikke bryte med de regler som gjelder for internett og personvernlovgivning.

§ 8 Kroppsøving
Alle elever skal ha med seg egnet gymtøy hvis ikke annet er avtalt med faglærer. Hver gang gymtøy glemmes, føres dette som ordensanmerkning.

Elever som av medisinske grunner ikke kan delta i undervisningen, må ha legeerklæring om dette.

Elever som skal fritas for en enkelttime, må levere melding til kroppsøvingslæreren i begynnelsen av timen og være til stede i timen.

§ 9 Fusk og forsøk på fusk

Fusk eller forsøk på fusk er et tillitsbrudd og et brudd på skolen sitt reglement om krav til orden og atferd. Bruk av ulovlige hjelpemiddel og kommunikasjon med andre i en prøvesituasjon blir regnet som fusk. Som fusk regnes også å innlevere og/eller presentere som eget arbeid tekster og lignende som er produsert av andre, herunder nedlasting fra nett og avskriving av andres arbeid. Det blir også regnet som fusk at eleven ikke bruker PC-en sin etter gitte retningslinjer.

Ved fusk eller forsøk på fusk blir karakteren i atferd normalt satt ned uten varsel. Elevarbeid som inneholder fusk vil normalt ikke bli vurdert.

Fusk ved eksamen er regulert ved Forskrift til friskoleloven §3-35.

§ 10 Tobakk og andre rusmidler
Røyking og bruk av snus er ikke tillatt i skoletiden.

Det er forbudt å medbringe, oppbevare, bruke eller være påvirket av alkohol, narkotika eller andre rusmidler på skolen. Det er heller ikke lov å oppbevare tomgods eller annet utstyr som kan knyttes til rus av noe slag. Reglene om tobakk og andre rusmidler gjelder også for arrangementer utenfor skolen under skolens ledelse og ansvar.

§ 11 Tiltak mot brudd på reglementet

 • Anmerkning av faglærer/inspektør.

 • Samtale med inspektør/rektor.

 • Kontakt med foresatte.

 • Inndragning for resten av skoledagen av elektronisk og annet utstyr som er brukt i strid med regelverket.

 • Nedsatt karakter i orden og/eller atferd.

 • Midlertidig eller permanent klassebytte.

 • Bortvisning for inntil 2 skoletimer etter faglærers avgjørelse.

 • Bortvisning fra skolen for resten av skoledagen etter rektors avgjørelse.

 • Beslag av ulovlige gjenstander.

 • Pålegg om å rette opp skade som er påført skolens eiendom eller eiendeler og/eller krav om erstatning (jf. skadeerstatningsloven).

 • Straffbare forhold meldes til Ungdomsavsnittet ved Fredrikstad Politistasjon.

Ved særlig alvorlige og gjentatte brudd på ordensreglementet kan elever bortvises. Dette kan innebære:

 • Bortvisning fra skolen for inntil 5 dager etter rektors avgjørelse.

 • Bortvisning fra resten av skoleåret etter vedtak av fylkeskommunen.

§ 12 Særskilt om bortvisning
I særlig alvorlige tilfeller kan en elev bortvises for resten av skoleåret etter opplæringsloven §9A-11, jfr. friskoleloven §3-10. Fylkeskommunen kan gjøre vedtak om bortvisning for resten av skoleåret etter anmodning fra skolens styre.

Før det blir gjort vedtak om bortvisning skal

 • eleven ha mulighet til å forklare seg muntlig for den som skal gjøre vedtaket.

 • skolen vurdere bruk av andre tiltak og reaksjoner.

Vedtak om bortvisning er et enkeltvedtak som kan påklages i henhold til forvaltningsloven kap. VI. Klagen stiles til rektor som avgjør om skolen vil omgjøre vedtaket eller om klagen skal oversendes Statsforvalteren. Det er adgang til å be om at gjennomføring av vedtaket utsettes inntil klagesaken er avgjort, jf. forvaltningslovens §42 første ledd.

Behandlet i personalmøte 26.10.2017

Behandlet i elevrådet 6.11.2017

Vedtatt av skolens styre 14.11.2017