Alle ønsker seg et trygt og godt arbeidsmiljø

Resultatene fra elevundersøkelsen i Norge ble presentert i slutten av januar. Den viser at de fleste elevene har det bra på skolene her i landet. 8 av 10 elever sier at de trives godt på skolen. Det er bra, men for mange barn og unge blir mobbet og føler utenforskap. Mobbetallene øker for andre år på rad.

Nasjonalt svarer 6,1 prosent av elevene på VG1 at de har opplevd mobbing på skolen. På 7. trinn kommer dette svaret fra 13 prosent av elevene og på 5. trinn er tallet 15 prosent (Utdanningsdirektoratet 2024). Tallene er en kraftig økning fra forrige skoleår. Dette er en beskrivende trend og uro for den norske skolen. Jeg har selv erfaring som skoleleder i grunnskolen. Det er svært krevende å skape gode og trygge læringsmiljøer for elever med ulike behov når riggen og laget rundt elevene har stadig mindre ressurser. Dette er en stor samfunnsutfordring. Her må det arbeides fra den enkelte skole, gjennom det administrative og politiske nivået i kommunene og helt opp til departementer og politisk ledelse. Det er dessverre ingen enkel løsning på denne utfordringen. Vi har et stadig voksende problem som rammer elever og ansatte på skoler over hele landet. På toppen av dette forteller Statsforvalteren at de i 2023 opplevde en økning med 70 prosent flere saker meldt om utrygt skolemiljø eller mobbing (Statsforvalteren 2024).

Helt andre tall på HNH

Her på Hans Nielsen Hauge vgs er vi glade for å ha lave «mobbetall» år etter år. Skolen er ikke større enn at dataene våre på spørsmål med svært få antall svar, som regel blir skjermet for offentligheten for å sikre elevenes anonymitet i undersøkelsen. Derfor kan vi ikke gå ut med våre tall på hvert enkelt trinn, men i årets undersøkelse fikk vi et samlet tall ved skolens tre trinn på 1,67 prosent.

Hos oss er samspillet mellom lærer-elev og elev-elev fortsatt de to grunnleggende relasjonene i en skolehverdag.

I elevundersøkelsen markerer våre elever tydelig at de trives på HNH, at de blir fulgt tett opp av lærerne og at de får faglige utfordringer i en god læringskultur. Våre data i undersøkelsen ligger over nasjonalt snitt (for studiespesialisering) på alle temaer. Vi tror at dette er et resultat av et godt langsiktig arbeid. Her har både lærere og elever levert viktige bidrag over tid. Det betyr at vi har etablert et godt læringsmiljø på skolen som må forvaltes videre. Hos oss er samspillet mellom lærer-elev og elev-elev fortsatt de to grunnleggende relasjonene i en skolehverdag. Er du nysgjerrig på hvorfor elevene trives så godt på HNH? Det kan du lese mer om her.

Tette koblinger og god organisasjonsstruktur

Vi mener at måten vi rigger organisasjonen vår, med funksjonelle tette koblinger i skolestrukturen, opprettholder et godt arbeidsmiljø. Kort avstand og tett samarbeid mellom elev, lærer og administrasjon gjør at nye kull kommer til skolen og adapterer kvaliteter fra det etablerte læringsmiljøet inn i sin skolehverdag. Siden vi har et elevtall på litt over 200 og rundt 30 ansatte, er det gode muligheter for å ha tett og god kommunikasjon mellom alle ledd i organisasjonen. Gjennom gode strukturer ønsker vi å opprettholde og videreutvikle profesjonsfellesskapet blant lærerne og læringsmiljøet til elevene. I tillegg arbeider vi hvert år med resultatene fra elevundersøkelsen i personalet, i elevrådet og i hver enkelt klasse. Hele skolen er involvert i dette viktige arbeidet med å løfte frem hva vi får til sammen og hva vi trenger å arbeide mer med. Alle ønsker seg jo et trygt og godt arbeidsmiljø.