Inntaksreglement for Hans Nielsen Hauge VGS AS

Inntaksreglementet er vedtatt av skolens styre 28.08.2014. Det er basert på og skal til enhver tid være i samsvar med Lov om private skolar, §3-1.

Generelt

Hans Nielsen Hauge VGS har hele landet som inntaksområde.

Søknadsfrist for særskilt og ordinært inntak er 1. mars. Etter denne fristen behandler skolen søknader fortløpende dersom det er ledige plasser.

Det søkes elektronisk. Kopi av karakterutskrifter og eventuell annen dokumentasjon sendes skolen. Søknaden behandles når relevant dokumentasjon er mottatt av skolen.

Søkere som har tatt i mot skoleplass, men ikke møter til første skoledag eller ikke gir skolen beskjed, mister sin skoleplass uten varsel.

Samtidig med aksept av skoleplass, undertegner de foresatte en kontrakt med betalingsforpliktelse for skolepengene.

Videregående trinn 1 (Vg1), studiespesialisering

Følgende kategorier vil være prioritert ved inntak:

1) Barn av foreldre som er i utenlandstjeneste for en norsk misjonsorganisasjon og som avslutter en slik tjeneste samme kalenderår som inntaket gjøres.

2) Andre søkere til fullt årskurs prioritert etter karakterer fra ungdomsskolen.

3) Søkere som ikke søker fullt årskurs.

Til grunn for poengberegningen legges karakterene i samtlige obligatoriske fag fra ungdomsskolen. Poengsum for karakterer utregnes ved at karakterene for hvert fag summeres. Denne summen deles deretter på antall karakterer og multipliseres med 10.

Det tas hensyn til antall ledige plasser i gruppene i fremmedspråk, nivå I og nivå II. Skolen ønsker at de ulike språkgruppene har omtrent like mange elever.

Videregående trinn 2 (Vg2) og trinn 3 (Vg3)

Søkere prioriteres slik:

1) Tidligere elever ved Hans Nielsen Hauge videregående skole. Dersom det ikke er tilstrekkelig antall plasser, prioriteres søkerne etter poeng fra vg1 eller vg2.

2) Barn av foreldre som er i utenlandstjeneste for en norsk misjonsorganisasjon som avslutter en slik tjeneste samme kalenderår som inntak gjøres. Dersom det ikke er tilstrekkelig antall plasser, prioriteres søkerne etter poeng fra vg1 eller vg2.

3) Elever uten udokumentert fravær fra vg1 som kan medføre bortfall av statsstøtte vil bli prioritert.

4) Inntak til de resterende plasser skjer etter poengsum fra vg1, studieforberedende utdanningsprogram, beregnet etter de samme regler som benyttes ved inntak til offentlige videregående skoler i Østfold.

Særskilt inntak
To plasser per klasse på Vg1 forbeholdes til eventuelle søknader på særskilte vilkår hvor søkeren legger ved dokumentasjon på innvilget spesialundervisning på 10. årstrinn.

Dersom skolen mottar flere søknader på særskilte vilkår enn disse angitte plassene, avgjøres inntaket ved loddtrekning. De søkerne som ikke får plass etter denne regelen blir overført til det ordinære inntaket. Dersom det ikke er tilstrekkelig antall søkere til å fylle de angitte plassene per 1. mars, overføres plassene til det ordinære inntaket. 

Klage

Avgjørelsen om inntak er enkeltvedtak, jf. Forvaltningsloven §2, § 18, §19, §28 og § 29. Eventuell klage på avslag om skoleplass begrunnes skriftlig og sendes skolen innen fristen.