Om samfunnsfag

Dette er linjen for deg som er opptatt av å forstå, analysere og forandre samfunnet. De ulike programfagene gir deg den bredden du trenger for å analysere hvordan ulike aktører – stater, bedrifter, grupper og individer, interagerer og sammen skaper samfunnet vi lever i. Vi fordyper oss i dagsaktuelle fenomener som globalisering og terrorisme, samtidig som vi dykker ned i historien for å se hva Platon og Kant kan lære oss.

Hvordan fungerer vi mennesker i grupper og hva skiller nordmenn fra italienere, kinesere og Baktamanene på Ny-Guinea? Samfunnsfaglinjen utvikler ferdigheter i kritisk og strategisk tenkning, analyse og retorikk. Programfagene forbereder elevene på å treffe reflekterte og beviste avgjørelser, og til å ta aktiv del i samfunnet.

Videre studier og karriere

Velger du denne linjen har du et godt grunnlag for videre studier innen samfunnsfag, økonomi, jus, kultur, litteratur, fremmedspråk eller psykologi. Disse studiene åpner for en karriere som blant annet jurist, økonom, psykolog, lærer, prest, bedriftsleder og historiker.

Programfag 

I andre klasse velder du tre programfag. I tredje klasse velger du tre programfag, du må videreføre to av fagene du hadde på Vg2.

HNH tilbyr følgende programfag

VG2 VG3
Internasjonal engelsk
Samfunnsfaglig engelsk
Sosiologi og sosialantropologi Politikk og menneskrettigheter
Internasjonal engelsk Samfunnsfaglig engelsk
Rettslære 1 Rettslære 2
Psykologi 1 Psykologi 2
Markedsføring og ledelse 1 Markedsføring og ledelse 2


                                                

Rettslære
Faget gir en god oversikt over lover og regler i de norske samfunnet.
Videre fordyper vi oss i juridisk metode, og lærer hvordan disse lovene brukes.

Rettslære 1 Rettslære 2
Familierett
Arverett
Arbeidsrett og likestilling
Strafferett
Det norske rettssystemet
Metodelære
Erstatningsrett
Menneskerettigheter
Avtalerett
Kjøpsrett og forbrukerrett
Forvaltningsrett


Psykologi
Psykologi er et allmenndannende fag som gir gode forutsetninger for å forstå individer,mellommenneskelige relasjoner og samfunnet som helhet.
Faget gir en innføring i psykologifagets sentrale emner, og går igjennom den moderne psykologiens historie.

Psykologi 1 Psykologi 2
Psykologiens historie og utvikling
Utviklingspsykologi
Mennesket og læring
Psykologiens biologiske grunnlag
Mennesket og helse
Psykologien i dag
Sosialpsykologi
Kommunikasjon
Helsepsykologi


Markedsføring og ledelse
Markedsføring og ledelse er et spennende og praktisk fag for deg som er interessert i salg, markedsføring og entreprenørskap. Sentralt i faget står ungt entreprenørskap. Elevene tilegner seg kunnskap gjennom å starte opp en egen bedrift, fra idéfase til markedsundersøkelser, markedsføring, salg og bedriftsledelse.

Markedsføring og ledelse 1 Markedsføring og ledelse 2
Marked og målgrupper
Psykologi og kjøpsatferd
Situasjonsanalyse og markedsinformasjon
Konkurransemidlene
Organisasjon og ledelse
Situasjonsanalyse og markedsinformasjon
Konkurransemidlene
Personalutvikling og ledelse
Markedsstrategi og markedsplanlegging
Etikk og samfunnsansvar

Internasjonal engelsk (VG2)
Faget spenner vidt over sentrale emner knyttet til internasjonalt samarbeid, kulturforståelse, litteratur, ulike typer medier og kulturytringer fra den engelskspråklige verden. Det dreier seg om utfordringer det internasjonale samfunnet står overfor og kommunikasjon på tvers av kulturforskjeller og ulike verdisystem.

Samfunnsfaglig engelsk (VG3)
Faget tar utgangspunkt i Storbritannia og USA og skal gi grunnlag for å forstå vesentlige trekk ved globale samfunnsspørsmål og det internasjonale nyhetsbildet. Engelsk er en viktig ferdighet i det moderne samfunnet. Både i Norge og i utlandet brukes engelsk innen høyere utdanning, vitenskap og arbeidsliv.

Internasjonal engelsk Samfunnsfaglig engelsk
Språk og språklæring
Kommunikasjon
Kultur,
samfunn og litteratur
Språk og språklæring
Kommunikasjon
Kultur, samfunn og litteratur

Politikk, individ og samfunn

Sosiologi og sosialantropologi
Hvorfor vet du at du ikke skal brette sammen nettopp dette arket til et papirfly og kaste på læreren? Hvordan er det å vokse opp i andre deler av verden, for eksempel på Papua Ny Guinea? Sosiologi og sosialantropologi tar for seg sosialisering, normer og regler, og sosiale mekanismene som bor i oss mennesker. Du lærer deg hvordan du kan se sammenhenger i samfunnet på nye måter, og du vil lære å kunne komme med ulike forklaringer på hvorfor vi lever som vi gjør.

Politikk og menneskerettighet
Hvorfor er ikke Norge med i EU, hvorfor er Storbritania i ferd med å forlate EU, og hvordan fungerer egentlig EU i det hele tatt? Gjennom faget Politikk og menneskerettigheter får du kunnskap og forståelse for politikse prosesser lokalt, nasjonalt og globalt. Vi studerer menneskerettigheter verden over. Hvor kommer ideen om at ingen må fengsles uten dom – og hvorfor sitter det stadig mennesker i fengsler verden over (kanskje også i Norge?) uten dom?

Sosiologi og sosialantropologi Politikk og menneskrettigheter
Samfunnsvitenskapelige tenkemåter
Kulturforståelse
Sosialisering
Produksjon og arbeid
Fordeling av goder
Politiske prosesser og institusjoner
Demokrati og medborgerskap
Internasjonale politiske systemer og aktører
Internasjonale samarbeidsforhold og konflikter
Menneskerettighetenes verdigrunnlag
Menneskerettighetene
i politisk praksis